Gamlebyavisen spør partiene (7): Ingen Nautilus Marinepark. Så hva er beste utnyttelse av Gudebergjordet?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 7:
I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp. Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Dette åpne jord- og landskapsområde bør for all fremtid forbli bevart! De Grønne går for nulltolleranse når det gjelder nedbygging av matjord, øke folks mulighet for egen parselldyrking, og verne om det åpne og frie kulturlandskapet som vi alle jo setter så stor pris på.

Arbeiderpartiet:
Området ved brohodet er et unikt område som bør brukes til noe helt spesielt for Fredrikstad-samfunnet. Etter at avtalen med Nautilus falt, er det ikke nye planer for området.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener den må fortsatt være en UB i kommuneplanen for å kunne møte de utfordringene vi har i forhold til arealbruk. Inntil det kommer planer som er liv laga bør den forvaltes som nå.

Høyre:
Skole og idrett, men ta jordvernhensyn.

Rødt:
Vi mener alternativt at arealet kan brukes til matjord om det lar seg gjøre.

Fremskrittspartiet:
Østsiden er i utvikling og innbyggertallet øker, vi ønsker å tilrettelegge for utvikling innen næring og boliger på Østsiden. Kanskje blir Gudebergjordet i fremtiden en nytt sentrum på Østsiden! Frp er åpne for innspill og forslag for området.

Senterpartiet:
Senterpartiet synes det var gledelig at det ikke ble noe av lokalisering av Natilus Marinepark  på Gudebergjordet. Marineparken syntes svært spennende i seg selv og hadde også Senterpartiets støtte hvis den hadde vært lokalisert ut mot havet og i tilknytning til  nasjonalparken utenfor Hvaler. Senterpartiet mener at Gudebergjordet bør bevares som grønn lunge til glede for befolkningen og som dyrket mark for forproduksjon til både melk og kjøttproduksjon. Det produseres mat på Gudebergjordet. La det være slik.

Kristelig Folkeparti:
Matjord bør brukes til produksjon av gode ingredienser til lekre matretter. Lav krone gir norsk matproduksjon nye muligheter og lettelse i selskapsskatt og bedre rammer for entreprenørskap slik alle partier ønsker. Vi gleder oss til de nye gode ideer som næringslivet legger på bordet. Så får vi se.

Bymiljølista:
Vi var i mot leieavtalen 2011-2015, og vi mener at vern av matjord er så godt som absolutt. Ved Gudebergjordet er det også våtmark og fugleliv som bør beskyttes. En idédugnad for å finne den aller beste løsning for dette området, kan vi likevel godt være med på

Venstre:
Vi har ment at både en ny videregående skole og en evt. Arena Fredrikstad kunne vært plassert her. Når det nå er ønsket plassert på Værste må det gås en ny runde i kommuneplanen i neste bystyreperiode på hva området skal brukes til. Venstre har per dags dato ingen forslag.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (7): Ingen Nautilus Marinepark. Så hva er beste utnyttelse av Gudebergjordet?

Gamlebyavisen spør partiene (6): Toppidrettsutøverråd i Fredrikstad?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 6:
Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Slik spisskompetanse bør alltid rådspørres og lyttes til. Politikerne er ikke altvitende og bør i langt større grad lytte til ulike interessegruppers kunnskap og synspunkter før beslutninger fattes.

Arbeiderpartiet:
Dette har vi ikke drøftet, men det høres ut som en god idé.

Sosialistisk Venstreparti:
De står fritt til å danne en interessegruppe, og spille på lag med kommunen.

Høyre:
Dette er vi positive til.

Rødt:
Ja, det virker som en god idé. Deres erfaring, kunnskap og kompetanse vil være nyttig for idrettspolitiske spørsmål.

Fremskrittspartiet:
Vi er ikke negative til det, men det er viktig å ta med seg at idrettsrådet i byen gir innspill til idrettspolitiske saker. Det er viktig at idrettsrådet blir hørt i idrettsaker. De representerer idretten i byen.

Senterpartiet:
Nei! Ingen flere råd! Men absolutt ja til ad hoc-utvalg med visse mandater i store saker. Jeg tror absolutt at flere toppidrettsutøvere og/eller toppidrettsledere forstår slike problemstillinger langt bedre enn politikere gjør.

Kristelig Folkeparti:
Det har vi ikke drøftet.

Bymiljølista:
Dette har vi ikke diskutert, men det høres ut som en interessant idé. Dog mener vi at toppidretten i utgangspunktet må klare seg selv, og at det er grasrotidretten, der sunnhet, samhold og integrering står i høysetet, som bør prioriteres.

Venstre:
Dette har vi ingen mening om. Dersom toppidretten ønsker dette selv må de gjerne det. Som parti og politikere tar vi imot råd fra hvem som helst, når som helst – og gjør oss opp en mening basert på dette.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Partienes svar på vårt siste spørsmål presenteres i morgen
– fredag 11. september:

– I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp.
Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (6): Toppidrettsutøverråd i Fredrikstad?

Gamlebyavisen spør partiene (5): Positiv eller negativ til Arena Fredrikstad? Bør arenaen i tilfelle lokaliseres på Værste eller Østsiden?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 5:
Er ditt parti positiv til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja:
bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Det ville vært flott med et slikt anlegg, men ærlig talt; – vi må begynne å sette tæring etter næring, så det har nok dessverre ikke Fredrikstad råd til de første årene. Men en fremtidig sentral beliggenhet bør innarbeides i arealplanene. Øst eller vest i byen må balanseres i forhold til en likeverdig fordeling av lignende anlegg.

Arbeiderpartiet:
Vi har ikke tatt standpunkt til beliggenhet enda. Flere faktorer må på plass før en endelig plassering kan bestemmes.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener vi må se flere ting under ett. Hvis vi skal ha ny videregående skole i Fredrikstad bør Arena Fredrikstad sees i forbindelse med den. Dermed må beliggenheten avgjøres i forhold til ny videregående skole.

Høyre:
Vi er ikke negative til Arena Fredrikstad, og i øyeblikket peker det mot Værste, men er med på at den kan ligge andre steder, eller deles opp.

Rødt:
Ja, det ser ut som dette kan bety en arena for hele byen. En forutsetning mener vi må være at kommunale kostnader skal være moderate, utgifter i liten grad. Vi ønsker ikke at Arena-prosjektet skal gå på bekostning av andre kommunale formål. Ikke etablering på Værste-området.

Fremskrittspartiet:
Vi er positive til å realisere Arena Fredrikstad. Vi ønsker å bygge Arena Fredrikstad sammen med en ny videregående skole i Fredrikstad. Sted er ikke avgjort.

Senterpartiet:
Senterpartiet støtter bygging av Arena Fredrikstad. Men lokalisering er ennå ikke avklart. Det er en prosess som må gjøres grundig ikke minst sett i forhold til samlokalisering med andre store institusjoner som FFK stadion, Høyskolen feks. Men som sagt det er for tidlig å konkludere på dette spørsmålet. Saken må utredes grundig for et så stort prosjekt.  Samtidig  mener jeg at det finnes flere gode alternativer for lokalisering av Arena Fredrikstad på Østsiden. Men det blir også et spørsmål om infrastruktur, kollektivtrafikk, osv. En bør være mottagelig for gode argumenter.

Kristelig Folkeparti:
Svaret er tja. Hvis Arena virkeliggjøres synes Værste å være en bra lokalisering og bedre
enn matjord på Østsiden. Slik saken står nå så er vi for oppussing av Stjernehallen og flere nye kunstisflater/baner ulike steder i kommunen. Det ville gi bredde og opprettholde en større ishockeykultur i Fredrikstad. Hadde vi hatt en klar enighet i kommunen på om midler fra salg av Stjernehallområdet f. eks til en boligutvikler og disse pengene gikk inn i Arena-prosjektet ville dette gi et finansieringsløft, men det foreligger, så langt jeg er orientert, ikke.

Bymiljølista:
Fredrikstad trenger helt klart flere isflater, og dagens plassering av Stjernehallen øverst i et boligområde er uheldig. Arena Fredrikstad-prosjektet ser veldig bra ut. Det gir to isflater – til glede for både kunstløp, ishockey og folk flest som bare vil gå på skøyter – til en lavere driftskostnad enn man ville få ved å utvide dagens hall. Det fjerner en stor trafikkbelastning fra Trara-området, og det er et spennende byutviklingsprosjekt. Så ja, og den bør ligge på Værsteområdet.

Venstre:
Vi ser ikke at kommunen kan ta seg råd til Arena Fredrikstad når vi ser hvilke utfordringer vi har innen skole,- oppvekst og barnevern i Fredrikstad.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Senere i ettermiddag (10. september) presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
– Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (5): Positiv eller negativ til Arena Fredrikstad? Bør arenaen i tilfelle lokaliseres på Værste eller Østsiden?

Gamlebyavisen spør partiene (4): Hvilke idrettspolitiske saker vil partiene prioritere?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 4:
Hvilke tre (3) konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015-2019?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
De Grønne er opptatt av breddeidrett og vil at alle barn og unge skal kunne finne sin «løkke» eller tumleplass med fri utfoldelse uten nødvendigvis for strikte regler og prestasjonspress fra de voksene. Vi vil prioritere dette, om nødvendig på bekostning av de store prestigeprosjektene. Vi ønsker et nytt ridesenter velkommen, men da med alle bebygde arealer god forankret på fjellgrunn og ikke på dyrket mark!

Arbeiderpartiet:
Arena Fredrikstad, flere kunstgressbaner, generell styrking av idrettsfeltet.

Sosialistisk Venstreparti:
1. Ferdigstillelse av Kongsten Utebad. 2. Styrke tilskuddet til både privat eide anlegg og kunstgressbaner. 3. Finne en god løsning til FORK.

Høyre:
Breddeidrett og mangfold. Flere idrettsanlegg, samt styrke den lokale dugnadsånden med midler. Føler vi svarer for flere i og med vi er opptatt av mangfoldet. Små idretter må også få mulighet.

Rødt:
Breddeidrett og prioritering av tilbud til barn og unge er et viktig punkt. Kommunale tilbud og støtteordninger til idrettsaktiviteter for personer med ulike nedsatte funksjonsevner må prioriteres. Likedan må kommunen legge til rette for flere baner som kan brukes hele året, sommer- og vintersport.

Fremskrittspartiet:
Frp ønsker å bygge to nye flerbrukshaller ved eksisterende skoler. Begby skole er en av skolene vi mener har et stort behov for en flerbrukshall. Vi ønsker å øke tilskudd til idretten, da til drift og klubbeide anlegg. Frp ønsker å realisere Arena Fredrikstad.

Senterpartiet:
– Det første og det største er Arena Fredrikstad. Ishockey er en viktig idrett i Fredrikstad  fullt på høyde med fotball og FFK. Stjernehallen er både for gammel, for liten og også nedslitt. Det er et yrende liv på isflata i Stjernehallen. Barn, ungdom og eldre bruker isflata i tillegg til både ungdomslag og eliten. Det trenges  to isflater .Det produseres mye god idrett og også breddeidretten i Stjernehallen.

Kristelig Folkeparti:
Legge til rette for et aktivt og variert idrettsliv. Vedlikehold for å opprettholde bredden er grunnleggende. Blant disse er svømmehallene viktige. Badesesongen er ikke lang i Fredrikstad og barns og voksnes svømmeferdigheter handler om hygge, mosjon og sikkerhet.blir oppussing av Kongsten viktig. ser ut til å være et bra og ganske bærekraftig prosjekt, men driftsutgifter svir på vår belånte pung. Skatteendringer staten nå foreslår ser ikke ut til å gi kommunen særlig bedre økonomi, men den gjøre det kanskje mulig for næringslivet å gi lokalsamfunnet mer når kommunen leverer en så dyr tomt. Skatte endringene gir jo næringene mer i kassa og mer rom for en solidarisk økonomisk tenkning. De bør ta en større bit av investeringen enn det legges opp til i dag.

Bymiljølista:
1. Idrettens rolle i integreringsarbeidet. 2. Avklaring av Arena Fredrikstad. 3. Avklaring av ridesenter.

Venstre:
Hovedsaken vår er å sørge for midler til at eksisterende breddeanlegg blir vedlikeholdt og oppgradert for å møte økende behov og nye brukergrupper. I tillegg ønsker vi at en større andel av drifts- og investeringsmidler brukes på forebyggende helsetiltak – eksempelvis oppgradering av Glommastien.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – torsdag 10. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Er ditt parti positive til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja: bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (4): Hvilke idrettspolitiske saker vil partiene prioritere?

Gamlebyavisen spør partiene (3): Bør kommunens kulturseksjon selv ha prosjektlederansvar for kulturarrangementer?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 3:
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
I all offentlig virksomhet er det alltid fare for en for stor grad av byråkratisering med tilhørende ansvarspulverisering. Vi tror det kan være risikabelt å fjerne det frivillige engasjement og overlate alt ansvar til en myndighet. Ordningen vil vel også kunne føre til at alle arrangementer måtte forhåndsgodkjennes av kommunen.

Arbeiderpartiet:
Prosjekter der kommunen er eier bør drives av kommunen selv, – eventuelt med innleid hjelp dersom kapasiteten ikke strekker til.

Sosialistisk Venstreparti:
Det er naturlig at kommunen har prosjektlederansvar på store kommunale arrangementer som Tall Ships Race, Kulturnatt og f.eks. By-jubileet

Høyre:
Vi skal ha god kontroll, sørge for tilbakemeldinger om hvordan kulturmidlene fra kommunen brukes og forvaltes. Oppfølging.

Rødt:
Vi mener det er nødvendig for å styrke kommunens ledelse og tydeliggjøre sitt ansvar ved de ulike arrangementene.

Fremskrittspartiet:
Frp mener at administrasjonen i liten grad bør ha prosjektansvaret i ulike kulturarrangementer. Vi mener at kulturlivet selv skal være de som leder
kulturarrangement.

Senterpartiet:
Hva slags arrangement er det snakk om? Skal kommunen gå inn med prosjektledelse når f. eks. Borge Musikkorps arrangerer nyttårskonserter i Bibliotekets aula? Neppe. Jeg tror de fleste kulturaktører her i byen er såpass drevne at de kan lede sine prosjekter langt bedre selv. Det er mulig spørsmålet impliserer en annen tilnærming, for eksempel at kommunen eventuelt i større grad skal gå inn og intiere og gjennomføre flere kulturarrangementer. Jeg tviler på om det er ønskelig.

Kristelig Folkeparti:
Kunst og kultur, og dermed kulturarrangementer, har en egenverdi og er grunnleggende for tilfang av idé og verdier for livskvalitet og utvikling. Prinsipielt er vi redde for to grøfter: a) En for stram offentlig styring av kulturlivet der sittende politisk ledelse og parti vil gjøre kulturlivet til en eksponent for egen ideologi og samfunnssyn på den ene side og b) en liberal, fordummende og verdisvak underholdningskultur som primært har et kommersielt sikte. Ulike partier bør være representert i kulturutvalget for å få en bred kulturtenkning, kommunens kulturseksjon kan dels være prosjektleder, men også andre som representerer andre verdiutrykk kan lede prosjekter i nært samarbeid og etter forutgående, samtale, forhandling og vedtak. Som andre forstår vi her: Etniske grupper og minoriteter som samer og somaliere, religiøse aktører som kirkene, næringslivsaktører når man kan spore verdier utover det kommersielle av type mat, klær, norsk identitet osv.
Svaret er ja takk begge deler, klok forvaltning med mye frihet og unødvendig av kulturseksjonen alltid har prosjektlederansvaret.

Bymiljølista:
Ingen kommentar.

Venstre:
– Kulturseksjonen må være forsiktig med å ta over roller som springer ut av det frivillige initiativ. Seksjonen skal og bør ha en rolle som tilretteleggere for gode initiativ, og kun i enkelttilfeller ta fullt prosjektlederansvar.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – onsdag 9. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Hvilke tre konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015–2019?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (3): Bør kommunens kulturseksjon selv ha prosjektlederansvar for kulturarrangementer?

Gamlebyavisen spør partiene (2): For eller mot bibliotek på Værste-området?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Dagens første spørsmål:
Vil ditt parti stemme for eller mot et nytt Fredrikstad bibliotek på Værste-området hvis
dette konkrete spørsmålet kommer opp i perioden 2015-2019? Hva er i tilfelle begrunnelsen for partiets holdning i denne saken?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Nei, De Grønne vil ikke bygge nytt bibliotek, men heller oppgradere det flotte bygget vi har. Vi mener det har en sentral beliggenhet i fremtidens Fredrikstad hvor «grønn» fortetting i eksisterende sentrum må bli en kjernesak. Fremtidens bibliotek vil trolig kunne klare seg innen eksisterende areal, da digitaliseringen kommer for fullt. Fredningsreglene begrenser og skaper store utfordringer selvfølgelig, men hva med eventuelle nye lokaler under bakken med overlys i miniatyr à la Louvre i Paris på plassen foran bygget?

Arbeiderpartiet:
Det jobbes nå med en utredning på området, og denne vil gi oss en indikasjon på hva som blir vårt standpunkt. Så langt er det ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Sosialistisk Venstreparti:
Et nytt bibliotek ligger nok lengre frem enn 2019. Hva vi vil stemme er helt avhengig av de planene som fremlegges. Fredrikstad bibliotek er en fantastisk bygning, men vi sliter med både universell utforming og med å klare målene i den nye Biblioteksmeldingen i nåværende bygg.

Høyre:
I mot. Vi mener at fremtidens bibliotek kan utvikles i eksisterende bygg. Dette er gjort i flere eldre tilsvarende bygninger rundt om i verden.

Rødt:
Vi har et nei standpunkt til nytt bibliotek. Hovedbiblioteket må bestå. Restaurering av eksisterende bygg må vurderes ut fra bibliotekfaglig innhold, ansattes behov, og fysisk tilgjengelighet. Vi er for å utvikle flere bibliotek filialer i kommunen.

Fremskrittspartiet:
Vi ønsker ikke et nytt bibliotek på Værste. Vi ønsker å bevare hovedbiblioteket i nåværende bygningsmasse. Frp mener at nødvendige omgjøringer for å skape fremtidens bibliotek i eksisterende boligmasse er fullt mulig.

Senterpartiet:
Senterpartiet vil stemme for et nytt bibliotek, men samtidig sørge for at det gamle rustes videre opp og kan brukes til andre kulturaktiviteter. Begrunnelsen er et krav om bedre fasiliteter for ansatte, og en mer betryggende oppbevaring og behandling av de kulturskattene biblioteket skal inneholde. Lokalisering er et spørsmål som vi vil komme tilbake til senere.

Kristelig Folkeparti:
Biblioteket er viktig, men vi synes dagens bibliotek har en fantastisk beliggenhet i et flott og historisk bygg. Ingenting på Værste vil slå det! Vi er for å pusse opp og tenke nytt rundt bygget som er.

Bymiljølista:
Nei, i hvert fall ikke før det er grundig utredet om det eksisterende biblioteket kan bygges ut og møte dagens behov for tilgjengelighet og arbeidsmiljø, og det må i tillegg være gode planer for hva bygget eventuelt skal brukes til videre. Vi har sett skisser på tilbygg mot Hamburgerskuret og mot Isegran som ser veldig spennende ut. Argumentet om at Fredrikstad bibliotek ligger usentralt faller på sin egen urimelighet. Vi er uansett villig til å bruke penger på et nytt folkebibliotek!

Venstre:
– Nei. Vi ønsker å beholde dagens bibliotek i et av Norges flotteste bibliotekbygg. For å videreutvikle biblioteket ønsker vi å utlyse en internasjonal arkitektkonkurranse for et tilbygg. Vi ønsker også å finansiere større innkjøp av bøker og medier til biblioteket, samt finansiere lengre åpningstider og søndagsåpent.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Senere i dag – tirsdag 8. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (2): For eller mot bibliotek på Værste-området?

Gamlebyavisen spør partiene: Hvilke tre kulturpolitiske saker er de viktigste for perioden 2015-2019?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra i dag frem til fredag.

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Spørsmål 1:
Hvilke tre (3) konkrete kulturpolitiske saker er de viktigste for ditt parti for
perioden 2015 – 2019?

Miljøpartiet De Grønne:
Vi i Miljøpartiet De Grønne vil styrke og støtte en bredes mulig kulturaktivitet i Fredrikstad da kulturen er en av samfunnets bærebjelker. Konkrete saker belyses i de etterfølgende svarene på Gamlebyavisens spørsmålene.

Arbeiderpartiet:
Utrede fremtidsbiblioteket, realisere ArenaFredrikstad, jobbe for en generell heving av kulturbudsjettet

Sosialistisk Venstreparti:
1. Styrke kulturskolene
2. Styrke biblioteket i forhold til innkjøp av bøker og utvikling
3. Styrke tilskuddene til arrangementer i Fredrikstad

Høyre:
Biblioteket, støtte private aktører til et samarbeid og kulturminnevernet.

Rødt:
Rødt vil utvide kulturskolen med en ny enhet på Østsiden. Kulturskolen må være et lavterskeltilbud med billig kontingent som kan rekruttere barn og unge som ikke har betalingsmidler. Det må sørges for at det kan bli en arena for barn og unge med annen etnisk bakgrunn. Kinoene må ikke konkurranseutsattes eller privatiseres. Heller ingen andre kulturinstitusjoner.

Fremskrittspartiet:
Frp vil jobbe for å bevare hovedbibliotet i eksisterende boligmasse, mer tilskuddsmidler til kultur, og øke kulturaktiviteter for barn og unge.

Senterpartiet:
1. Senterpartiet vil gjøre mer for musikkorps og sangkor. I praksis: Gå i dialog med hver enkelt av disse viktige kulturbærerne for å høre hva de ønsker av tiltak fra kommunen. Når ønskene er oppfattet, bør kommunens lage en konkret plan sammen med utøverne for å øke rekrutteringen, skaffe dem gode øvingsfasiliteter og gi dem gode økonomiske rammebetingelser i de tilfellene der kommunen har en finansiell finger med i spillet.
2. Styrke kommunens engasjement i barneorienterte kulturaktiviteter i tillegg musikk, i første rekke teater, men også andre kulturytringer som litteratur og video, for å nevne noe. Det er her tale om fasiliteter, støtteordninger osv.
3. Skaffe tilbud til såkalt «uorganisert ungdom» over hele kommunen. Det kan være snakk om fritidsklubber der det kulturelle innholdet kan være av forskjellig art. Det er viktig at innholdet kan bestemmes av ungdommen selv, innenfor mulighetenes grenser. Dette er vel prøvd i mange år, og noen steder fungerer det kanskje, men ikke over alt.
4. Utrede framtidsbiblioteket i Fredrikstad både når det gjelder innhold og lokalisering.

Kristelig Folkeparti:
Etablere et kunstgalleri i kommunal regi. Videreutvikle kulturskole i Fredrikstad. Fylkeskulturscene i Fredrikstad.

Bymiljølista:
1. Avklare spørsmålet om nytt bibliotek. Bymiljølista ønsker først og fremst å beholde dagens bibliotek.
2. Skrinlegging av planene for Fylkesscene, og en ny plan for støtte til grasrotkulturen i Fredrikstad
3. Arena Fredrikstad
4. Ta vare på grasrotkulturen, sørge for at de ikke havner i skyggen av prestisjeprosjekter.
5. Flere og gratis fritidsklubber, slik at alle ungdommer får muligheten til å være med.

Venstre:
-Stanse flytting av biblioteket fra dagens bygg.
-Få ned køene på kulturskolen.
-Satse på mer innhold på Blå Grotte/St. Croix/Aulaen nå som fylkesscenen er begravd.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Tirsdag 8. september presenteres partienes svar på følgende to spørsmål:
1.
– Vil ditt parti stemme for eller mot et nytt Fredrikstad bibliotek på Værste-området
hvis dette konkrete spørsmålet kommer opp i perioden 2015-2019?
Hva er i tilfelle begrunnelsen for partiets holdning i denne saken?

2.
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene: Hvilke tre kulturpolitiske saker er de viktigste for perioden 2015-2019?

Kommunevalget 2015: Informasjonsfilm om hvordan man avgir stemme

Valg 2015

Nettstedet valg.no (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har laget en film som forteller hvordan du skal gå frem for å stemme.

Her får du svar på hvor, når og hvordan du kan stemme, hvordan forhåndsstemming fungerer og hvordan du kan stemme fra utlandet.

Informasjonsfilm om valg

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Kommunevalget 2015: Informasjonsfilm om hvordan man avgir stemme