Gamlebyavisen spør partiene (3): Bør kommunens kulturseksjon selv ha prosjektlederansvar for kulturarrangementer?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 3:
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
I all offentlig virksomhet er det alltid fare for en for stor grad av byråkratisering med tilhørende ansvarspulverisering. Vi tror det kan være risikabelt å fjerne det frivillige engasjement og overlate alt ansvar til en myndighet. Ordningen vil vel også kunne føre til at alle arrangementer måtte forhåndsgodkjennes av kommunen.

Arbeiderpartiet:
Prosjekter der kommunen er eier bør drives av kommunen selv, – eventuelt med innleid hjelp dersom kapasiteten ikke strekker til.

Sosialistisk Venstreparti:
Det er naturlig at kommunen har prosjektlederansvar på store kommunale arrangementer som Tall Ships Race, Kulturnatt og f.eks. By-jubileet

Høyre:
Vi skal ha god kontroll, sørge for tilbakemeldinger om hvordan kulturmidlene fra kommunen brukes og forvaltes. Oppfølging.

Rødt:
Vi mener det er nødvendig for å styrke kommunens ledelse og tydeliggjøre sitt ansvar ved de ulike arrangementene.

Fremskrittspartiet:
Frp mener at administrasjonen i liten grad bør ha prosjektansvaret i ulike kulturarrangementer. Vi mener at kulturlivet selv skal være de som leder
kulturarrangement.

Senterpartiet:
Hva slags arrangement er det snakk om? Skal kommunen gå inn med prosjektledelse når f. eks. Borge Musikkorps arrangerer nyttårskonserter i Bibliotekets aula? Neppe. Jeg tror de fleste kulturaktører her i byen er såpass drevne at de kan lede sine prosjekter langt bedre selv. Det er mulig spørsmålet impliserer en annen tilnærming, for eksempel at kommunen eventuelt i større grad skal gå inn og intiere og gjennomføre flere kulturarrangementer. Jeg tviler på om det er ønskelig.

Kristelig Folkeparti:
Kunst og kultur, og dermed kulturarrangementer, har en egenverdi og er grunnleggende for tilfang av idé og verdier for livskvalitet og utvikling. Prinsipielt er vi redde for to grøfter: a) En for stram offentlig styring av kulturlivet der sittende politisk ledelse og parti vil gjøre kulturlivet til en eksponent for egen ideologi og samfunnssyn på den ene side og b) en liberal, fordummende og verdisvak underholdningskultur som primært har et kommersielt sikte. Ulike partier bør være representert i kulturutvalget for å få en bred kulturtenkning, kommunens kulturseksjon kan dels være prosjektleder, men også andre som representerer andre verdiutrykk kan lede prosjekter i nært samarbeid og etter forutgående, samtale, forhandling og vedtak. Som andre forstår vi her: Etniske grupper og minoriteter som samer og somaliere, religiøse aktører som kirkene, næringslivsaktører når man kan spore verdier utover det kommersielle av type mat, klær, norsk identitet osv.
Svaret er ja takk begge deler, klok forvaltning med mye frihet og unødvendig av kulturseksjonen alltid har prosjektlederansvaret.

Bymiljølista:
Ingen kommentar.

Venstre:
– Kulturseksjonen må være forsiktig med å ta over roller som springer ut av det frivillige initiativ. Seksjonen skal og bør ha en rolle som tilretteleggere for gode initiativ, og kun i enkelttilfeller ta fullt prosjektlederansvar.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – onsdag 9. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Hvilke tre konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015–2019?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.