Gamlebyavisen spør partiene (4): Hvilke idrettspolitiske saker vil partiene prioritere?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 4:
Hvilke tre (3) konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015-2019?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
De Grønne er opptatt av breddeidrett og vil at alle barn og unge skal kunne finne sin «løkke» eller tumleplass med fri utfoldelse uten nødvendigvis for strikte regler og prestasjonspress fra de voksene. Vi vil prioritere dette, om nødvendig på bekostning av de store prestigeprosjektene. Vi ønsker et nytt ridesenter velkommen, men da med alle bebygde arealer god forankret på fjellgrunn og ikke på dyrket mark!

Arbeiderpartiet:
Arena Fredrikstad, flere kunstgressbaner, generell styrking av idrettsfeltet.

Sosialistisk Venstreparti:
1. Ferdigstillelse av Kongsten Utebad. 2. Styrke tilskuddet til både privat eide anlegg og kunstgressbaner. 3. Finne en god løsning til FORK.

Høyre:
Breddeidrett og mangfold. Flere idrettsanlegg, samt styrke den lokale dugnadsånden med midler. Føler vi svarer for flere i og med vi er opptatt av mangfoldet. Små idretter må også få mulighet.

Rødt:
Breddeidrett og prioritering av tilbud til barn og unge er et viktig punkt. Kommunale tilbud og støtteordninger til idrettsaktiviteter for personer med ulike nedsatte funksjonsevner må prioriteres. Likedan må kommunen legge til rette for flere baner som kan brukes hele året, sommer- og vintersport.

Fremskrittspartiet:
Frp ønsker å bygge to nye flerbrukshaller ved eksisterende skoler. Begby skole er en av skolene vi mener har et stort behov for en flerbrukshall. Vi ønsker å øke tilskudd til idretten, da til drift og klubbeide anlegg. Frp ønsker å realisere Arena Fredrikstad.

Senterpartiet:
– Det første og det største er Arena Fredrikstad. Ishockey er en viktig idrett i Fredrikstad  fullt på høyde med fotball og FFK. Stjernehallen er både for gammel, for liten og også nedslitt. Det er et yrende liv på isflata i Stjernehallen. Barn, ungdom og eldre bruker isflata i tillegg til både ungdomslag og eliten. Det trenges  to isflater .Det produseres mye god idrett og også breddeidretten i Stjernehallen.

Kristelig Folkeparti:
Legge til rette for et aktivt og variert idrettsliv. Vedlikehold for å opprettholde bredden er grunnleggende. Blant disse er svømmehallene viktige. Badesesongen er ikke lang i Fredrikstad og barns og voksnes svømmeferdigheter handler om hygge, mosjon og sikkerhet.blir oppussing av Kongsten viktig. ser ut til å være et bra og ganske bærekraftig prosjekt, men driftsutgifter svir på vår belånte pung. Skatteendringer staten nå foreslår ser ikke ut til å gi kommunen særlig bedre økonomi, men den gjøre det kanskje mulig for næringslivet å gi lokalsamfunnet mer når kommunen leverer en så dyr tomt. Skatte endringene gir jo næringene mer i kassa og mer rom for en solidarisk økonomisk tenkning. De bør ta en større bit av investeringen enn det legges opp til i dag.

Bymiljølista:
1. Idrettens rolle i integreringsarbeidet. 2. Avklaring av Arena Fredrikstad. 3. Avklaring av ridesenter.

Venstre:
Hovedsaken vår er å sørge for midler til at eksisterende breddeanlegg blir vedlikeholdt og oppgradert for å møte økende behov og nye brukergrupper. I tillegg ønsker vi at en større andel av drifts- og investeringsmidler brukes på forebyggende helsetiltak – eksempelvis oppgradering av Glommastien.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – torsdag 10. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Er ditt parti positive til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja: bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.