Gamlebyavisen spør partiene: Hvilke tre kulturpolitiske saker er de viktigste for perioden 2015-2019?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra i dag frem til fredag.

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Spørsmål 1:
Hvilke tre (3) konkrete kulturpolitiske saker er de viktigste for ditt parti for
perioden 2015 – 2019?

Miljøpartiet De Grønne:
Vi i Miljøpartiet De Grønne vil styrke og støtte en bredes mulig kulturaktivitet i Fredrikstad da kulturen er en av samfunnets bærebjelker. Konkrete saker belyses i de etterfølgende svarene på Gamlebyavisens spørsmålene.

Arbeiderpartiet:
Utrede fremtidsbiblioteket, realisere ArenaFredrikstad, jobbe for en generell heving av kulturbudsjettet

Sosialistisk Venstreparti:
1. Styrke kulturskolene
2. Styrke biblioteket i forhold til innkjøp av bøker og utvikling
3. Styrke tilskuddene til arrangementer i Fredrikstad

Høyre:
Biblioteket, støtte private aktører til et samarbeid og kulturminnevernet.

Rødt:
Rødt vil utvide kulturskolen med en ny enhet på Østsiden. Kulturskolen må være et lavterskeltilbud med billig kontingent som kan rekruttere barn og unge som ikke har betalingsmidler. Det må sørges for at det kan bli en arena for barn og unge med annen etnisk bakgrunn. Kinoene må ikke konkurranseutsattes eller privatiseres. Heller ingen andre kulturinstitusjoner.

Fremskrittspartiet:
Frp vil jobbe for å bevare hovedbibliotet i eksisterende boligmasse, mer tilskuddsmidler til kultur, og øke kulturaktiviteter for barn og unge.

Senterpartiet:
1. Senterpartiet vil gjøre mer for musikkorps og sangkor. I praksis: Gå i dialog med hver enkelt av disse viktige kulturbærerne for å høre hva de ønsker av tiltak fra kommunen. Når ønskene er oppfattet, bør kommunens lage en konkret plan sammen med utøverne for å øke rekrutteringen, skaffe dem gode øvingsfasiliteter og gi dem gode økonomiske rammebetingelser i de tilfellene der kommunen har en finansiell finger med i spillet.
2. Styrke kommunens engasjement i barneorienterte kulturaktiviteter i tillegg musikk, i første rekke teater, men også andre kulturytringer som litteratur og video, for å nevne noe. Det er her tale om fasiliteter, støtteordninger osv.
3. Skaffe tilbud til såkalt «uorganisert ungdom» over hele kommunen. Det kan være snakk om fritidsklubber der det kulturelle innholdet kan være av forskjellig art. Det er viktig at innholdet kan bestemmes av ungdommen selv, innenfor mulighetenes grenser. Dette er vel prøvd i mange år, og noen steder fungerer det kanskje, men ikke over alt.
4. Utrede framtidsbiblioteket i Fredrikstad både når det gjelder innhold og lokalisering.

Kristelig Folkeparti:
Etablere et kunstgalleri i kommunal regi. Videreutvikle kulturskole i Fredrikstad. Fylkeskulturscene i Fredrikstad.

Bymiljølista:
1. Avklare spørsmålet om nytt bibliotek. Bymiljølista ønsker først og fremst å beholde dagens bibliotek.
2. Skrinlegging av planene for Fylkesscene, og en ny plan for støtte til grasrotkulturen i Fredrikstad
3. Arena Fredrikstad
4. Ta vare på grasrotkulturen, sørge for at de ikke havner i skyggen av prestisjeprosjekter.
5. Flere og gratis fritidsklubber, slik at alle ungdommer får muligheten til å være med.

Venstre:
-Stanse flytting av biblioteket fra dagens bygg.
-Få ned køene på kulturskolen.
-Satse på mer innhold på Blå Grotte/St. Croix/Aulaen nå som fylkesscenen er begravd.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Tirsdag 8. september presenteres partienes svar på følgende to spørsmål:
1.
– Vil ditt parti stemme for eller mot et nytt Fredrikstad bibliotek på Værste-området
hvis dette konkrete spørsmålet kommer opp i perioden 2015-2019?
Hva er i tilfelle begrunnelsen for partiets holdning i denne saken?

2.
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.