Gamlebyavisen spør partiene (7): Ingen Nautilus Marinepark. Så hva er beste utnyttelse av Gudebergjordet?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 7:
I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp. Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Dette åpne jord- og landskapsområde bør for all fremtid forbli bevart! De Grønne går for nulltolleranse når det gjelder nedbygging av matjord, øke folks mulighet for egen parselldyrking, og verne om det åpne og frie kulturlandskapet som vi alle jo setter så stor pris på.

Arbeiderpartiet:
Området ved brohodet er et unikt område som bør brukes til noe helt spesielt for Fredrikstad-samfunnet. Etter at avtalen med Nautilus falt, er det ikke nye planer for området.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener den må fortsatt være en UB i kommuneplanen for å kunne møte de utfordringene vi har i forhold til arealbruk. Inntil det kommer planer som er liv laga bør den forvaltes som nå.

Høyre:
Skole og idrett, men ta jordvernhensyn.

Rødt:
Vi mener alternativt at arealet kan brukes til matjord om det lar seg gjøre.

Fremskrittspartiet:
Østsiden er i utvikling og innbyggertallet øker, vi ønsker å tilrettelegge for utvikling innen næring og boliger på Østsiden. Kanskje blir Gudebergjordet i fremtiden en nytt sentrum på Østsiden! Frp er åpne for innspill og forslag for området.

Senterpartiet:
Senterpartiet synes det var gledelig at det ikke ble noe av lokalisering av Natilus Marinepark  på Gudebergjordet. Marineparken syntes svært spennende i seg selv og hadde også Senterpartiets støtte hvis den hadde vært lokalisert ut mot havet og i tilknytning til  nasjonalparken utenfor Hvaler. Senterpartiet mener at Gudebergjordet bør bevares som grønn lunge til glede for befolkningen og som dyrket mark for forproduksjon til både melk og kjøttproduksjon. Det produseres mat på Gudebergjordet. La det være slik.

Kristelig Folkeparti:
Matjord bør brukes til produksjon av gode ingredienser til lekre matretter. Lav krone gir norsk matproduksjon nye muligheter og lettelse i selskapsskatt og bedre rammer for entreprenørskap slik alle partier ønsker. Vi gleder oss til de nye gode ideer som næringslivet legger på bordet. Så får vi se.

Bymiljølista:
Vi var i mot leieavtalen 2011-2015, og vi mener at vern av matjord er så godt som absolutt. Ved Gudebergjordet er det også våtmark og fugleliv som bør beskyttes. En idédugnad for å finne den aller beste løsning for dette området, kan vi likevel godt være med på

Venstre:
Vi har ment at både en ny videregående skole og en evt. Arena Fredrikstad kunne vært plassert her. Når det nå er ønsket plassert på Værste må det gås en ny runde i kommuneplanen i neste bystyreperiode på hva området skal brukes til. Venstre har per dags dato ingen forslag.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.