Gamlebyavisen spør partiene (6): Toppidrettsutøverråd i Fredrikstad?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 6:
Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Slik spisskompetanse bør alltid rådspørres og lyttes til. Politikerne er ikke altvitende og bør i langt større grad lytte til ulike interessegruppers kunnskap og synspunkter før beslutninger fattes.

Arbeiderpartiet:
Dette har vi ikke drøftet, men det høres ut som en god idé.

Sosialistisk Venstreparti:
De står fritt til å danne en interessegruppe, og spille på lag med kommunen.

Høyre:
Dette er vi positive til.

Rødt:
Ja, det virker som en god idé. Deres erfaring, kunnskap og kompetanse vil være nyttig for idrettspolitiske spørsmål.

Fremskrittspartiet:
Vi er ikke negative til det, men det er viktig å ta med seg at idrettsrådet i byen gir innspill til idrettspolitiske saker. Det er viktig at idrettsrådet blir hørt i idrettsaker. De representerer idretten i byen.

Senterpartiet:
Nei! Ingen flere råd! Men absolutt ja til ad hoc-utvalg med visse mandater i store saker. Jeg tror absolutt at flere toppidrettsutøvere og/eller toppidrettsledere forstår slike problemstillinger langt bedre enn politikere gjør.

Kristelig Folkeparti:
Det har vi ikke drøftet.

Bymiljølista:
Dette har vi ikke diskutert, men det høres ut som en interessant idé. Dog mener vi at toppidretten i utgangspunktet må klare seg selv, og at det er grasrotidretten, der sunnhet, samhold og integrering står i høysetet, som bør prioriteres.

Venstre:
Dette har vi ingen mening om. Dersom toppidretten ønsker dette selv må de gjerne det. Som parti og politikere tar vi imot råd fra hvem som helst, når som helst – og gjør oss opp en mening basert på dette.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Partienes svar på vårt siste spørsmål presenteres i morgen
– fredag 11. september:

– I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp.
Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (6): Toppidrettsutøverråd i Fredrikstad?

Gamlebyavisen spør partiene (5): Positiv eller negativ til Arena Fredrikstad? Bør arenaen i tilfelle lokaliseres på Værste eller Østsiden?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 5:
Er ditt parti positiv til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja:
bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Det ville vært flott med et slikt anlegg, men ærlig talt; – vi må begynne å sette tæring etter næring, så det har nok dessverre ikke Fredrikstad råd til de første årene. Men en fremtidig sentral beliggenhet bør innarbeides i arealplanene. Øst eller vest i byen må balanseres i forhold til en likeverdig fordeling av lignende anlegg.

Arbeiderpartiet:
Vi har ikke tatt standpunkt til beliggenhet enda. Flere faktorer må på plass før en endelig plassering kan bestemmes.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener vi må se flere ting under ett. Hvis vi skal ha ny videregående skole i Fredrikstad bør Arena Fredrikstad sees i forbindelse med den. Dermed må beliggenheten avgjøres i forhold til ny videregående skole.

Høyre:
Vi er ikke negative til Arena Fredrikstad, og i øyeblikket peker det mot Værste, men er med på at den kan ligge andre steder, eller deles opp.

Rødt:
Ja, det ser ut som dette kan bety en arena for hele byen. En forutsetning mener vi må være at kommunale kostnader skal være moderate, utgifter i liten grad. Vi ønsker ikke at Arena-prosjektet skal gå på bekostning av andre kommunale formål. Ikke etablering på Værste-området.

Fremskrittspartiet:
Vi er positive til å realisere Arena Fredrikstad. Vi ønsker å bygge Arena Fredrikstad sammen med en ny videregående skole i Fredrikstad. Sted er ikke avgjort.

Senterpartiet:
Senterpartiet støtter bygging av Arena Fredrikstad. Men lokalisering er ennå ikke avklart. Det er en prosess som må gjøres grundig ikke minst sett i forhold til samlokalisering med andre store institusjoner som FFK stadion, Høyskolen feks. Men som sagt det er for tidlig å konkludere på dette spørsmålet. Saken må utredes grundig for et så stort prosjekt.  Samtidig  mener jeg at det finnes flere gode alternativer for lokalisering av Arena Fredrikstad på Østsiden. Men det blir også et spørsmål om infrastruktur, kollektivtrafikk, osv. En bør være mottagelig for gode argumenter.

Kristelig Folkeparti:
Svaret er tja. Hvis Arena virkeliggjøres synes Værste å være en bra lokalisering og bedre
enn matjord på Østsiden. Slik saken står nå så er vi for oppussing av Stjernehallen og flere nye kunstisflater/baner ulike steder i kommunen. Det ville gi bredde og opprettholde en større ishockeykultur i Fredrikstad. Hadde vi hatt en klar enighet i kommunen på om midler fra salg av Stjernehallområdet f. eks til en boligutvikler og disse pengene gikk inn i Arena-prosjektet ville dette gi et finansieringsløft, men det foreligger, så langt jeg er orientert, ikke.

Bymiljølista:
Fredrikstad trenger helt klart flere isflater, og dagens plassering av Stjernehallen øverst i et boligområde er uheldig. Arena Fredrikstad-prosjektet ser veldig bra ut. Det gir to isflater – til glede for både kunstløp, ishockey og folk flest som bare vil gå på skøyter – til en lavere driftskostnad enn man ville få ved å utvide dagens hall. Det fjerner en stor trafikkbelastning fra Trara-området, og det er et spennende byutviklingsprosjekt. Så ja, og den bør ligge på Værsteområdet.

Venstre:
Vi ser ikke at kommunen kan ta seg råd til Arena Fredrikstad når vi ser hvilke utfordringer vi har innen skole,- oppvekst og barnevern i Fredrikstad.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Senere i ettermiddag (10. september) presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
– Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (5): Positiv eller negativ til Arena Fredrikstad? Bør arenaen i tilfelle lokaliseres på Værste eller Østsiden?

Gamlebyavisen spør partiene (4): Hvilke idrettspolitiske saker vil partiene prioritere?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 4:
Hvilke tre (3) konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015-2019?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
De Grønne er opptatt av breddeidrett og vil at alle barn og unge skal kunne finne sin «løkke» eller tumleplass med fri utfoldelse uten nødvendigvis for strikte regler og prestasjonspress fra de voksene. Vi vil prioritere dette, om nødvendig på bekostning av de store prestigeprosjektene. Vi ønsker et nytt ridesenter velkommen, men da med alle bebygde arealer god forankret på fjellgrunn og ikke på dyrket mark!

Arbeiderpartiet:
Arena Fredrikstad, flere kunstgressbaner, generell styrking av idrettsfeltet.

Sosialistisk Venstreparti:
1. Ferdigstillelse av Kongsten Utebad. 2. Styrke tilskuddet til både privat eide anlegg og kunstgressbaner. 3. Finne en god løsning til FORK.

Høyre:
Breddeidrett og mangfold. Flere idrettsanlegg, samt styrke den lokale dugnadsånden med midler. Føler vi svarer for flere i og med vi er opptatt av mangfoldet. Små idretter må også få mulighet.

Rødt:
Breddeidrett og prioritering av tilbud til barn og unge er et viktig punkt. Kommunale tilbud og støtteordninger til idrettsaktiviteter for personer med ulike nedsatte funksjonsevner må prioriteres. Likedan må kommunen legge til rette for flere baner som kan brukes hele året, sommer- og vintersport.

Fremskrittspartiet:
Frp ønsker å bygge to nye flerbrukshaller ved eksisterende skoler. Begby skole er en av skolene vi mener har et stort behov for en flerbrukshall. Vi ønsker å øke tilskudd til idretten, da til drift og klubbeide anlegg. Frp ønsker å realisere Arena Fredrikstad.

Senterpartiet:
– Det første og det største er Arena Fredrikstad. Ishockey er en viktig idrett i Fredrikstad  fullt på høyde med fotball og FFK. Stjernehallen er både for gammel, for liten og også nedslitt. Det er et yrende liv på isflata i Stjernehallen. Barn, ungdom og eldre bruker isflata i tillegg til både ungdomslag og eliten. Det trenges  to isflater .Det produseres mye god idrett og også breddeidretten i Stjernehallen.

Kristelig Folkeparti:
Legge til rette for et aktivt og variert idrettsliv. Vedlikehold for å opprettholde bredden er grunnleggende. Blant disse er svømmehallene viktige. Badesesongen er ikke lang i Fredrikstad og barns og voksnes svømmeferdigheter handler om hygge, mosjon og sikkerhet.blir oppussing av Kongsten viktig. ser ut til å være et bra og ganske bærekraftig prosjekt, men driftsutgifter svir på vår belånte pung. Skatteendringer staten nå foreslår ser ikke ut til å gi kommunen særlig bedre økonomi, men den gjøre det kanskje mulig for næringslivet å gi lokalsamfunnet mer når kommunen leverer en så dyr tomt. Skatte endringene gir jo næringene mer i kassa og mer rom for en solidarisk økonomisk tenkning. De bør ta en større bit av investeringen enn det legges opp til i dag.

Bymiljølista:
1. Idrettens rolle i integreringsarbeidet. 2. Avklaring av Arena Fredrikstad. 3. Avklaring av ridesenter.

Venstre:
Hovedsaken vår er å sørge for midler til at eksisterende breddeanlegg blir vedlikeholdt og oppgradert for å møte økende behov og nye brukergrupper. I tillegg ønsker vi at en større andel av drifts- og investeringsmidler brukes på forebyggende helsetiltak – eksempelvis oppgradering av Glommastien.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – torsdag 10. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Er ditt parti positive til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja: bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (4): Hvilke idrettspolitiske saker vil partiene prioritere?

Gamlebyavisen spør partiene (3): Bør kommunens kulturseksjon selv ha prosjektlederansvar for kulturarrangementer?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 3:
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
I all offentlig virksomhet er det alltid fare for en for stor grad av byråkratisering med tilhørende ansvarspulverisering. Vi tror det kan være risikabelt å fjerne det frivillige engasjement og overlate alt ansvar til en myndighet. Ordningen vil vel også kunne føre til at alle arrangementer måtte forhåndsgodkjennes av kommunen.

Arbeiderpartiet:
Prosjekter der kommunen er eier bør drives av kommunen selv, – eventuelt med innleid hjelp dersom kapasiteten ikke strekker til.

Sosialistisk Venstreparti:
Det er naturlig at kommunen har prosjektlederansvar på store kommunale arrangementer som Tall Ships Race, Kulturnatt og f.eks. By-jubileet

Høyre:
Vi skal ha god kontroll, sørge for tilbakemeldinger om hvordan kulturmidlene fra kommunen brukes og forvaltes. Oppfølging.

Rødt:
Vi mener det er nødvendig for å styrke kommunens ledelse og tydeliggjøre sitt ansvar ved de ulike arrangementene.

Fremskrittspartiet:
Frp mener at administrasjonen i liten grad bør ha prosjektansvaret i ulike kulturarrangementer. Vi mener at kulturlivet selv skal være de som leder
kulturarrangement.

Senterpartiet:
Hva slags arrangement er det snakk om? Skal kommunen gå inn med prosjektledelse når f. eks. Borge Musikkorps arrangerer nyttårskonserter i Bibliotekets aula? Neppe. Jeg tror de fleste kulturaktører her i byen er såpass drevne at de kan lede sine prosjekter langt bedre selv. Det er mulig spørsmålet impliserer en annen tilnærming, for eksempel at kommunen eventuelt i større grad skal gå inn og intiere og gjennomføre flere kulturarrangementer. Jeg tviler på om det er ønskelig.

Kristelig Folkeparti:
Kunst og kultur, og dermed kulturarrangementer, har en egenverdi og er grunnleggende for tilfang av idé og verdier for livskvalitet og utvikling. Prinsipielt er vi redde for to grøfter: a) En for stram offentlig styring av kulturlivet der sittende politisk ledelse og parti vil gjøre kulturlivet til en eksponent for egen ideologi og samfunnssyn på den ene side og b) en liberal, fordummende og verdisvak underholdningskultur som primært har et kommersielt sikte. Ulike partier bør være representert i kulturutvalget for å få en bred kulturtenkning, kommunens kulturseksjon kan dels være prosjektleder, men også andre som representerer andre verdiutrykk kan lede prosjekter i nært samarbeid og etter forutgående, samtale, forhandling og vedtak. Som andre forstår vi her: Etniske grupper og minoriteter som samer og somaliere, religiøse aktører som kirkene, næringslivsaktører når man kan spore verdier utover det kommersielle av type mat, klær, norsk identitet osv.
Svaret er ja takk begge deler, klok forvaltning med mye frihet og unødvendig av kulturseksjonen alltid har prosjektlederansvaret.

Bymiljølista:
Ingen kommentar.

Venstre:
– Kulturseksjonen må være forsiktig med å ta over roller som springer ut av det frivillige initiativ. Seksjonen skal og bør ha en rolle som tilretteleggere for gode initiativ, og kun i enkelttilfeller ta fullt prosjektlederansvar.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

I morgen – onsdag 9. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
Hvilke tre konkrete idrettspolitiske saker er de viktigste for ditt parti for perioden
2015–2019?

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (3): Bør kommunens kulturseksjon selv ha prosjektlederansvar for kulturarrangementer?