Gamlebyavisen

Gamlebyavisen spør politikerne foran kommunevalget i Fredrikstad: Spørsmål 1

Hvilke tre saker/tema er de viktigste ditt lokalparti har tatt initiativ til i perioden 2019 – 2023?

SV:
– Tiltak for unge: Etableringen av digital helsetjeneste for ungdom, landets første kommune med en hovedavtale for elevmedvirkning.
– Tiltak for skeive: Etablere et helsetilbud for LHBT+-befolkningen og kompetansehevingskrav til ansatte om LHBT+-helse.
– Tillitsreform: Rulles nå ut i Fredrikstad kommune.

Pensjonistpartiet:
– Vi har jobbet for – ved enhver anledning – å sikre nok sykehjemsplasser og at det skal være valgfrihet i eldreomsorgen. Blant annet vet å stemme mot at Emil Mørch ble lagt ned.
– Vi har kjempet mot bompenger og at det bygges en ny vei på 109 som blir dårlige enn den vi har i dag. En ny bru over Glomma har vært vår prioritet.
– Vi har kjempet for at barn og unge skal få flere opplæringsarenaer. Blant annet fremmer vi 7.september et forslag om forsøk med en praktisk klasse/ skole i Fredrikstad som elever kan søke seg til.

Rødt:
– Pilotprosjekt med økt grunnbemanning i utdanning og oppvekst og i helse og velferd.
– Opptrappingsplan for å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.
– Fått vedtatt at Fredrikstad skal få en ny helthetlig boligplan (forsinket så den nye planen er ikke vedtatt enda).

Arbeiderpartiet:
– Hotell i Gamlebyen.
– Utvidet gratis fergetilbud.
– Satsing på flere ansatte i skole og barnehage, samt økt satsing på frivilligheten.

Fremskrittspartiet:
– FrP har løpende fulgt opp eldreomsorgen og at kommunen mangler sykehjemsplasser.
– Videre har vi forsøkt å stanse prosjektet om å gjøre Furutun til en institusjon for avlastning barn- og unge.
– Foreslått å stanse bomringen. 

MDG:
– Vi har sørget for at stadig flere barn i kommunen får undervisning ved en av byens skolehager, kreativ læring i Super-SFO, har åpne klubbhus å gå til, og barne- og ungdomsteater, idretts- og andre aktivitetstilbud har fått bedre betingelser.
– Vi er veldig stolte av at vi har fått til et samlet initiativ om et nytt strategidokument for Gamlebyen. Altså, nå er retning for Gamlebyen satt. Dette har ført til at næringslivsaktører er mer motivert for å satse, blant annet med prosjekt og planer for Kaserna, som vil være veldig positivt for Gamlebyen med dens næringsliv og innbyggere, samtidig som det vil løfte turistnæringen til Fredrikstad.
– Etablering av blomsterenger, satt fokus på slått til rett tid, restaurert og gravd flere amfibiedammer, for økt naturmangfold og trivsel for folk. Vi har også styrket klima- og sykkelarbeidet i kommunen og her kommer resultatene, noe sakte, men vi er på rett vei.

Høyre:
– Oppussing av kommunens skolebygg.
– Initiativ til salg av kommunale bygninger og eiendeler som ikke er knyttet til kommunens kjernevirksomhet.
– Et intenst forsøk på å få Fredrikstad til å tilby Sarpsborg kommune å bli en jevnbyrdig samarbeidspartner i bygging og drift av det nye renseanlegget for nitrogen.

Venstre:
– Fargeplan for Fredrikstad (vedtatt).
– Kommunal lønnsstøtte for å hjelpe sosialhjelpsmottagere ut i jobb (nedstemt).
– Vennskapsbysamarbeid med en by i Ukraina (jobbes med samarbeid)

Senterpartiet:
– Gudebergjordet, å få det tilbakeført til LNF og sikre matproduksjon her i all fremtid.
– Brannsikring på Elingaard hovedgård, midler til å installere slukkeanlegg med inergengass.
– Midler til universell utforming i sentrumsområdet.

Bymiljølista:
– Barnetrygd skal ikke regnes som inntekt for de som mottar sosiale ytelser. (Sammen med Sv og Rødt, og saken ble løst underveis i perioden gjennom enighet mellom Sv og regjeringen).
– Vi satte vern av skogområder på agendaen, som Narnteskogen og Mørkedalsskogen/Bingedammen.
– Kultur, eksempelvis åpen kulturskole (2023), økte søkbare midler til kultur, midler til innkjøpskomité, arbeidsstipend for kunstnere, prioritere fagmiljøer.

Kristelig Folkeparti:
– Vi har fått gjennomslag for å døpe plassen som tidligere på folkemunne ble kaldt for «Flesketorget» om til Hans Nielsen Hauges Plass. Det er der de politiske standene står.
– Vi har også fått igjennom at skolene skal samarbeide med Miljøagentene om kunnskapsdeling om forvaltningen av skaperverket.
– Vi har fremmet forslag om reklame på Byfergene for å sikre gratis fergetilbud for alle. Dette ble senere tatt inn som et sparetiltak fra kommunedirektøren og vedtatt.

Disse politikerne har svart på vegne av sine partier:
SV:
Silje Louise Waters

Pensjonistpartiet:
Marianne Kristiansen

Rødt:
Hannah Berg

Arbeiderpartiet:
Victor Kristiansen

Fremskrittspartiet:
Bjørnar Laabak

MDG:
Erik Skauen

Høyre:
Arne Sekkelsten

Venstre:
Trond Svandal

Senterpartiet:
Elin Tvete

Bymiljølista:
Jonas Markus Qvale

Kristelig Folkeparti:
Kolbjørn Westberg

Politikernes svar på våre øvrige seks spørsmål er publisert i vår papirutgave