Gamlebyavisen

Gamlebyavisen spør politikerne foran kommunevalget i Fredrikstad: Spørsmål 2


Hvilke tre saker/tema er de viktigste for ditt parti for perioden 2023 – 2027?

SV:
– Øke grunnbemanningen i skole, barnehage og familietjenester + i helsetjenestene våre.
– Få fortgang i utbyggingen av flere heldøgns omsorgsboliger.
– Etablere et kulturfond for profesjonelle kulturaktører, og øke tilskuddsrammene til frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner.

Pensjonistpartiet:
Egentlig – og dessverre – de samme tre saker som oppført under det første spørsmålet, da vi ikke har fått flertall for dem.  I tillegg vil vi kjempe med nebb og klør mot dobbeltrom på sykehjem.

Rødt:
– Å få på plass en sosial boligpolitikk i Fredrikstad.
– Øke grunnbemanningen i velferdstjenestene i kommunen.
– Profittfri velferd. Skattepenger til velferden skal gå til tjenestene, ikke til å berike noen få.

Arbeiderpartiet:
– Skole og barnehage.
– God helse og livskvalitet for alle.
– Næringslivs- og arbeidsplassutvikling.

Fremskrittspartiet:
De samme tre som vi har foreslått 2019-2023. I tillegg vil vi at det settes inn tiltak mot mobbing, vold- og trusler i skolen.

MDG:
– Vi skal fortsette å kjempe for bærekraftig mudring av Glomma, og få mudderet på land.
– Bevare nærskolene og vedlikeholde skolene, med mål om økt bemanning, faste vaktmestere og trivelige bygg med godt inneklima og utearealer som er grønne og av god kvalitet.
– Igangsette et storstilt naturrestaureringsprosjekt i Gangsrød og etablere en bypark for rullende aktiviteter.
– Fortsette å jobbe for initiativene som er i gang, bedre vilkår for frivillighet, kulturen og idretten.

Høyre:
– Oppussing av skolene.
– En bedre kommuneøkonomi, og bedre kontroll på skatte- og avgiftsbelastningen på innbyggerne.
– En bedre eldreomsorg, med mer fleksible botilbud for eldre.

Venstre:
– Storstilt satsning på Fredrikstadskolen.
– Redde miljøet i Oslofjorden.
– Forhindre ufrivillig utenforskap blant unge og eldre.

Senterpartiet:
– Jordvern og lokal matproduksjon.
– Bevare nærskolene.
– Omsorgsboliger i lokalsamfunn og god grunnbemanning i helsesektoren.

Bymiljølista:
– Bedre bemanning i barnehager og skoler.
– Vern av naturområder. Mudderet fra utbedringen av Borg havn skal på land! All natur og grøntområder langs nedre Glomma skal beskyttes.
– Støtte fagmiljøer innen kunst og kultur.

Kristelig Folkeparti:
Innføring av fritidskort for barn og unge mellom 10 og 16 år.
– Alt blir dyrere og dyrere i samfunnet, og etter koronapandemien har det vært vanskelig å komme skikkelig i gang med organiserte fritidsaktiviteter igjen. Det ønsker vi å gjøre noe med! Vi vil gi 2000 kr til alle barn mellom 10 og 16 år for å dekke helle eller deler av kontingenten på det barna ønsker å gjøre. Det er viktig for både fysisk, og psykisk helse og være i aktivitet sammen med andre!

Økt arbeidsglede og livsglede på våre sykehjem
-Vi ønsker en økt satsning på aktiviteter for våre pleietrengende på sykehjem. Kultursektoren må involveres mer enn i dag og frivilligheten må inviteres inn i enda større grad. Vi ønsker å satse mer på dagsentertilbud og trygghet hjemme slik at vi minsker trykket på sykehjemsplasser. Samtidig er det nødvendig med flere sykehjemsplasser.

Trygge og rusfrie ungdomsmiljøer
– Alle ønsker den beste oppveksten får våre barn. Vi i KrF pleier å si at en god oppvekst varer hele livet. Vi må legge til rette for at barn og unge kan drive med ting de finner interesse i og som er meningsfylt. En økt satsning på tidlig innsats i skolen er viktig, og at frivilligheten og idretten har gode rammevilkår for sin drift. Vi ønsker friskoler velkommen.

Disse politikerne har svart på vegne av sine partier:
SV:
Silje Louise Waters

Pensjonistpartiet:
Marianne Kristiansen

Rødt:
Hannah Berg

Arbeiderpartiet:
Victor Kristiansen

Fremskrittspartiet:
Bjørnar Laabak

MDG:
Erik Skauen

Høyre:
Arne Sekkelsten

Venstre:
Trond Svandal

Senterpartiet:
Elin Tvete

Bymiljølista:
Jonas Markus Qvale

Kristelig Folkeparti:
Kolbjørn Westberg

Politikernes svar på våre øvrige seks spørsmål er publisert i vår papirutgave